ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចលើកលែងករណី ការបូជាសពសាសនិកឥស្លាម និងជនជាតិដើមភាគតិច ដែលស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

នេះបើតាមលិខិត របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ផ្ញើជូនប្រធានមន្ទីរធម្មការ និងសាសនារាជធានី-ខេត្ត ។

ក្រសួងធម្មការ បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការធ្វើបែបនេះ ជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងសាសនា ដែលចាត់ទុកជាសុខដុមនីយកម្មជនជាតិ និងសាសនា ដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់ក្រសួងធម្មការ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *