ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសាទឹកជំនន់ ចំនួន ៦៦៥០ គ្រួសារ នៅខេត្តកំពង់ធំទទួលបានស្រូវពូជ និង ថវិការមួយគ្រួសារ ១០មុឺនរៀល ពីរឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *