ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាប់បង្គាប់ តែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការ ៤រូប, អនុរដ្ឋលេខាធិការ ២រូប និងទីប្រឹក្សា ២៩រូបនៃក្រសួងសុខាភិបាល

ខាងក្រោមនេះជាព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *